Aktuality | Aktuální informace MěÚ

VOLBY 2022 – informace k průběhu voleb

Volby do zastupitelstev obcí 2022

  • UPOZORNĚNÍ K HLASOVACÍM LÍSTKŮM

U malého procenta z celkového počtu hlasovacích lístků bylo zjištěno, že v důsledku chyby tisku nebyla přední či zadní strana hlasovacího lístku potištěna. Pečlivě proto zkontrolujte hlasovací lístky, které Vám byly dodány. Pokud Vám byl doručen vadný hlasovací lístek, lze jej vyměnit na Městském úřadu Mikulášovice nebo si jej vyžádat ve volební místnosti v den voleb.
Chybně vytištěné hlasovací lístky jsou neplatné.

  • MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VOLEB

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 24. září 2022 od 08.00 do 14.00 hodin

v budově Kulturního domu Mikulášovice čp. 573 – přízemí

(volební místnost č. 1 a 3 restaurace, volební místnost č. 2 salónek)

 Přístup k volebním místnostem je plně bezbariérový.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  • JAK VOLIT?

Hlasovací lístek můžete upravit následovně:

Volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.

Volič označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. ve městě Mikulášovice disponuje možností označit 11 kandidátů.

Volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. Nelze však zaškrtnout více než jednu volební stranu.

Další informace k průběhu voleb naleznete na www.volby.cz nebo na stránkách ČSÚ.
Ministerstvo vnitra ČR také vydalo videopořad Volby 2022.