Územní plán

Územní plán (ÚP) je územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití.

Obsah územního plánu je následně závazný pro rozhodování v území, především v rámci územního řízení. V území regulovaném územním plánem tak například nemůže být umístěna taková stavba, která by byla v rozporu s podmínkami stanovenými územním plánem.

Územní plán je vydávaný na základě poměrně složitého procesu, který se řídí stavebním zákonem:

Rozhodnutí zastupitelstva o změně či pořízení

Nejprve je nutné rozhodnout o tom, že se bude územní plán či jeho změna pořizovat. O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce, a to buďto z vlastního podnětu, nebo na návrh jiných subjektů. Návrh na pořízení územního plánu je podle stavebního zákona oprávněn podat orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce a oprávněný investor.

Územní plán Města Mikulášovice

Opatření obecné povahy č. 1/2021 - Změna č. 1 Územního plánu Mikulášovice

Územní plán ve znění změny č. 1