Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu, dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Mikulášovice

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení města Mikulášovice (dále jen „Město“) je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Město je základním územním samosprávným celkem, společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město vykonává ve svém správním obvodu státní správu (přenesenou působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Mikulášovice, které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti města a má v současné době 11 členů zvolených občany ve volbách do zastupitelstev obcí.

Další informace naleznete zde.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Příspěvkové organizace města

 • Základní škola a Mateřská škola Mikulášovice, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Mikulášovice
Mikulášovice 1007
407 79 Mikulášovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Mikulášovice
Mikulášovice 1007
407 79 Mikulášovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa

8:00 – 11:30 hodin
12:00 – 16:30 hodin

4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla na jednotlivé zaměstnance MěÚ Mikulášovice.

4.5 Adresa internetových stránek

www.mikulasovice.cz

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Mikulášovice, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice

4.7 Elektronická adresa podatelny

evidence@mikulasovice.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: h8wbcsd

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: 0921390349/0800

6. IČO

IČ 00261581

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ CZ00261581

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zde

8.2 Rozpočet

Zde

9. Žádosti o informace

Informace k žádostem o poskytnutí informací naleznete zde.

10. Příjem podání a podnětů

Způsob a pokyny k příjmání podání a podnětů naleznete zde.

11. Předpisy

11.1 Nedůležitější používané předpisy
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy vydané městem Mikulášovice naleznete zde.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou užívány

13.2 Výhradní licence

Nejsou užívány

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výročních zprávy za jednotlivé roky.