Elektronická podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Městský úřad Mikulášovice
Mikulášovice 1007
407 79 Mikulášovice

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a středa
8:00 – 11:30 hodin, 12:00 – 16:30 hodin

Úterý, čtvrtek
8:00 – 11:30 hodin, 12:00 – 15:00 hodin

Pátek
8:00 – 11:30 hodin, 12:00 – 14:30 hodin

Elektronická adresa podatelny:

evidence@mikulasovice.cz

Identifikátor datové schránky:

h8wbcsd

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek:

pdf (Portable Document Format),
PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
xml (Extensible Markup Language Document),
fo/zfo (602XML Filler dokument),
html/htm (Hypertext Markup Language Document),
odt (Open Document Text),
ods (Open Document Spreadsheet),
odp (Open Document Presentation),
txt/csv (prostý text),
rtf (Rich Text Format),
doc/docx (MS Word Document),
xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
png (Portable Network Graphics),
tif/tiff (Tagged Image File Format),
gif (Graphics Interchange Format),
mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
wav (Waveform Audio Format),
mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI),
dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),
dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8,
gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document).

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou dokumenty v digitální podobě přijímány:

Datové zprávy jsou přijímány na:

USB flash disku,
USB externí HDD,
CD,
DVD,
případně dalších technických nosičích.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána.
Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, bude na danou adresu odesílatele zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Analogový dokument se dále nezpracovává v případě, kdy trpí vadami (neúplnost, nečitelnost) a není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu a kontaktní údaje odesílatele. Pokud je možné určit odesílatele daného dokumentu a jeho kontaktní údaje, odesílatel se vyrozumí o vadách dokumentu a je stanoven následný postup pro odstranění zjištěných vad. Dokument není dále zpracováván, nelze-li možné vady dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit.

U dokumentů doručených v digitální podobě je postup obdobný a to v případech, kdy je dokument neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložené na přenosném technickém nosiči dat, na kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: evidence@mikulasovice.cz, případně se můžete informovat na tel. 474 774 105 u oprávněného zaměstnance p. Klára Burantová.