Řešení životní situace

Informace k přihlášení trvalého pobytu

Co k tomu potřebujete? U osob starších 15 let platný občanský průkaz, rodné listy dětí společně nahlašovaných do 15 let jejich věku . Dále doklad o vlastnictví objektu, do něhož se chcete přihlásit (kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí..). V případě, že se přihlašujete k trvalému pobytu do objektu, který není ve vašem vlastnictví, musíte u přihlášení předložit souhlas majitele tohoto objektu s přihlášením vaší osoby. Správní poplatek za přihlášení 1 osoby starší 15 let stojí 50,–Kč.
Občan je povinen požádat o vystavení nového občanského průkazu a to do 15 pracovních dnů ode dne provedení změny. Detailní informace naleznete na portálu občana.


Spalování zahradního bioodpadu a pálení ohňů

Pálení můžete nahlásit na telefonním čísle 950 431 010 na Krajském operačním a informačním středisku HZS Ústeckého kraje nebo vyplněním následujícího formuláře. Každé spalování zahradního bioodpadu a pálení ohňů musí lidé nahlásit


 

Žádost o byt

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Potřebujete-li pokácet strom na vašem pozemku či jiné dřeviny, je potřeba danou skutečnost oznámit nebo podat žádost o povolení na příslušném obecním úřadu tj. pro k.ú. Mikulášovice na Městském úřadu Mikulášovice na oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství.

Kontakt na oddělení ŽP a odpadového hospodářství:

Monika Moravcová, kancelář č. 8

email: zivotni@mikulasovice.cz

tel.: 474 774 104

Kdy potřebuji povolení?

Povolení je třeba vždy v případě, pokud se chystáte pokácet nějaký památný strom nebo strom v chráněné oblasti. Když mají být pokáceny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou obvod 80 cm. V případě souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních.

Zákon č. 114/1992 Sb. upravuje také zvláštní případy, kdy není třeba žádat o vydání povolení ke kácení. Povolení není dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. třeba:

  • ke kácení z pěstebních důvodů (tzn. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů)
  • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků
  • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
  • k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy po této dráze
  • ze zdravotních důvodů

Kácení z těchto důvodů však musí dotyčná osoba písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody nejméně 15 dnů předem.

V případě kácení z důvodu havarijního stavu (bezprostřední ohrožení života, zdraví, majetku, tj. hrozí škoda značného rozsahu) není nutné povolení, nicméně je nezbytné oznámit do 15 dnů po pokácení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.

Oznámení podle ustanovení § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb. se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností tzv. ORP dle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. Oznámení o kácení pro správní obvod, do kterého město Mikulášovice spadá, tak je nutno podávat na Městský úřad Rumburk jako příslušný orgán ochrany přírody.

Kdo může žádat?

Vlastník pozemku na kterém se dřevina nachází nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku. V případě podání žádosti bez doložení vlastnického práva, práva užívání nebo pokud se nejedná o správce pozemku jedná se o žádost právně nepřípustnou a řízení by bylo zastaveno dle § 66 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jsou s žádostí spojené poplatky? 

Při podání žádosti účtujeme 500,- Kč, poplatek za místní šetření nebo ohledání na místě dle Zákona o správních poplatcích  634/2004 Sb., položka 20 a) za každou započatou hodinu v pracovní době.

 

Žádost o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje Městskému úřadu povinnost poskytnout na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Kdo a za jakých podmínek může žádost podat?

Žádat o informace může podat každá fyzická i právnická osoba.

Kde a jakým způsobem se žádost podává?

Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Podávání žádostí o informace, které jsou v působnosti Města Mikulášovice, se podává Městskému úřadu Mikulášovice.
Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu. Potřebné kontakty pro učinění podání naleznete ZDE.

Žádost musí obsahovat tyto údaje:

1. údaje dožadovaného subjektu tj. určení komu je určena
2. sdělení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
3. identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Jsou s žádostí spojené poplatky?

Správní poplatky nejsou stanoveny. Nicméně podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výše požadované úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Jakým způsobem bude žádost vyřízena?

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.
Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud povinný subjekt odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Vzor formuláře pro podání žádosti podle Ministerstva vnitra

Příjem podání a podnětů (žádosti, stížnosti, petice, …)

Jakým způsobem lze učinit podání?

Podávání žádostí, stížností, podnětů aj. podání lze učinit možnostmi, které připouští správní řád v jednotlivých případech na základě typu podání. Primárně tak lze učinit v písemné formě následujícími způsoby:

1. osobně na podatelně nebo u příslušného pracovníka
2. poštou na adresu: Městský úřad Mikulášovice, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice
3. elektronicky (e-mailem nebo datovou schránkou) s uznávaným elektronickým podpisem


 

Opravné prostředky

Kdy a jaké lze využít opravné prostředky?

Opravné prostředky lze uplatit v případě vydaného rozhodnutí (např. rozhodnutí o povolení/zamítnutí žádosti na kácení dřevin rostoucích mimo les) obecním úřadem a jinými správními orgány dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  Ve vydaných správních rozhodnutích je ze zákona uvedeno poučení o opravných prostředcích (typické je zejména odvolání), které obsahuje informace:

– o lhůtě, ve které je možné opravný prostředek uplatnit,
– od kterého dne se tato lhůta počítá,
– který správní orgán o odvolání rozhoduje a
– u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Z pravidla lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a to k subjektu, který rozhodnutí vydal, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.