Odpadové hospodářství

Systém odpadového hospodářství města Mikulášovice na rok 2023

 

Svoz BIO odpadu

Abychom vám mohli zaručit svoz  bioodpadu v sudém týdnu (ve středu), je nutné uhradit nejpozději do pátku v lichém týdnu, tedy pátek před svozem bioodpadu.

Termíny svozu: 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29. 11.2023

 

Jak správně nalepit známku na popelnici?

Vždy na pravou stranu ve výšce cca 20 cm od víka nádoby, viz obrázek. Původní známky z popelnic musí být odstraněny.
Správné umístění známky je důležité z důvodu využití nových technologií svozovou společností.

Známku si lze vyzvednout v průběhu ledna po úhradě poplatku na Městském úřadě Mikulášovice.

Upozornění pro občany města Mikulášovice

V případě propálení popelnice, či zničení z nedbalosti si občan Mikulášovic plně uhradí novou popelnici na své náklady.

Systém odpadového hospodářství města Mikulášovice na rok 2022

Dne 17.12.2021 byla schválena a vydána Obecně závazná vyhláška města Mikulášovice č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a zároveň byly schváleny ceny za odkládání odpadu ve sběrném místě Mikulášovice. OZV č. 1/2021 byla dne 21.12.2021 vyvěšena na úřední desce.

Vypočítané výše poplatků vylývajících z nového systému odpadového hospodářství stanoveného vyhláškou (platba na základě kapacity nádoby tj. za l) jsou uvedené v přiložených dokumentech vč. ohlášky poplatníka, kterou je nutné zaslat či podat osobně na MěÚ Mikulášovice. Platby za poplatky budou vybírány v průběhu ledna 2022 po podání ohlášky.

Seznam třídících míst v Mikulášovicích

V Mikulášovicích se nachází celkem 8 třídících míst. Jedná se o stanoviště kontejnerů určených k sběru, shromažďování a svozu tříděného odpadu a to zejména plastu, papíru, kovu, skla a nápojových kartónů. Město Mikulášovice působnost v rámci odpadového hospodářství v oblasti tříděného sběru odpadu vykonává ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. zajišťující zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

Klub

Mikulášovice horní BUS u č.p. 822

Pohlovka u č.p. 49

Mikulášovičky rybníček u č.p. 19M

Sídliště u č.p. 1058

Sídliště u č.p. 1072

U kluziště u č.p. 302

V dolních Mikulášovicích (zřízeno v roce 2023)

Fotografie jsou pořízeny ke konci října 2021.

Vytříděné množství odpadu za období 1.1. – 31.3. 2022

Vytříděné množství odpadu za období 1.1. – 31.12. 2021

 Celkem za období od 1.1. 2021 do 30.9.2021 bylo vytříděno a předáno k využití 62,996 t.

Celkem za období od 1.1. – 31.12.2021 bylo vytříděno a předáno k využití 84,558 t.

Souhrnnou zprávu za Městský úřad Mikulášovice zpracovala:
Monika Moravcová
referent životního prostředí a odpadového hospodářství

Zpětný odběr baterií

Město Mikulášovice se aktivně zapojuje do systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT. Sběrem, tříděním a následnou recyklací byterií pomáháme šetřit přírodu a její nerostné zdroje, neboť každoroční spotřeba baterií neustále narůstá a dochází tak k plýtvání přírodními zdroji a společně s tím i k znečišťování životního prostředí.

Zpětný odběr elektrozařízení

Zprávy o hospodaření města Mikulášovice v oblasti odpadového hospodářství

Níže uvedené souhrnné zprávy jsou zveřejňovány na základě a v souladu s ustanovením § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle kterého je povinností obce informovat minimálně jednou za rok způsobem umožňujícím dálkový přístup o následujících skutečnostech:

  • způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu
  • využití a odstranění komunálního odpadu
  • možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
  • výsledcích odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému