Odpadové hospodářství

Systém odpadového hospodářství města Mikulášovice na rok 2023

Jak správně nalepit známku na popelnici?

Vždy na pravou stranu ve výšce cca 20 cm od víka nádoby, viz obrázek. Původní známky z popelnic musí být odstraněny.
Správné umístění známky je důležité z důvodu využití nových technologií svozovou společností.

Známku si lze vyzvednout v průběhu ledna po úhradě poplatku na Městském úřadě Mikulášovice.

Upozornění pro občany města Mikulášovice

V případě propálení popelnice, či zničení z nedbalosti si občan Mikulášovic plně uhradí novou popelnici na své náklady.

Systém odpadového hospodářství města Mikulášovice na rok 2022

Dne 17.12.2021 byla schválena a vydána Obecně závazná vyhláška města Mikulášovice č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a zároveň byly schváleny ceny za odkládání odpadu ve sběrném místě Mikulášovice. OZV č. 1/2021 byla dne 21.12.2021 vyvěšena na úřední desce.

Vypočítané výše poplatků vylývajících z nového systému odpadového hospodářství stanoveného vyhláškou (platba na základě kapacity nádoby tj. za l) jsou uvedené v přiložených dokumentech vč. ohlášky poplatníka, kterou je nutné zaslat či podat osobně na MěÚ Mikulášovice. Platby za poplatky budou vybírány v průběhu ledna 2022 po podání ohlášky.

Seznam třídících míst v Mikulášovicích

V Mikulášovicích se nachází celkem 7 třídících míst. Jedná se o stanoviště kontejnerů určených k sběru, shromažďování a svozu tříděného odpadu a to zejména plastu, papíru, kovu, skla a nápojových kartónů. Město Mikulášovice působnost v rámci odpadového hospodářství v oblasti tříděného sběru odpadu vykonává ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. zajišťující zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

Klub

Mikulášovice horní BUS u č.p. 822

Pohlovka u č.p. 49

Mikulášovičky rybníček u č.p. 19M

Sídliště u č.p. 1058

Sídliště u č.p. 1072

U kluziště u č.p. 302

Fotografie jsou pořízeny ke konci října 2021.

Vytříděné množství odpadu za období 1.1. – 31.3. 2022

Vytříděné množství odpadu za období 1.1. – 31.12. 2021

 Celkem za období od 1.1. 2021 do 30.9.2021 bylo vytříděno a předáno k využití 62,996 t.

Celkem za období od 1.1. – 31.12.2021 bylo vytříděno a předáno k využití 84,558 t.

Souhrnnou zprávu za Městský úřad Mikulášovice zpracovala:
Monika Moravcová
referent životního prostředí a odpadového hospodářství

Zpětný odběr baterií

Město Mikulášovice se aktivně zapojuje do systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT. Sběrem, tříděním a následnou recyklací byterií pomáháme šetřit přírodu a její nerostné zdroje, neboť každoroční spotřeba baterií neustále narůstá a dochází tak k plýtvání přírodními zdroji a společně s tím i k znečišťování životního prostředí.

Zpětný odběr elektrozařízení

Zprávy o hospodaření města Mikulášovice v oblasti odpadového hospodářství

Níže uvedené souhrnné zprávy jsou zveřejňovány na základě a v souladu s ustanovením § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle kterého je povinností obce informovat minimálně jednou za rok způsobem umožňujícím dálkový přístup o následujících skutečnostech:

  • způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu
  • využití a odstranění komunálního odpadu
  • možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
  • výsledcích odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému